Ochrana osobných údajov


Cookie-Entscheidung widerrufen

Top of Form
Bottom of Form
Ochrana osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia
·         Prevádzkovateľom webového portálu romilikes.com je Romana Čuntová (ďalej len fyzická osoba)
·         Prevádzkovateľ je vlastníkom domény, grafiky a obsahu, samotná webová stránka a technická realizácia je prevádzkovaná službou blogger.com.
·         Internetový portál romilikes.com je osobný blog určený na súkromné a v obmedzenej miere aj na komerčné účely.
·         Služby pre čitateľov a návštevníkov na romilikes.com sú poskytované bezplatne.
·         Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa webovú stránku www.romilikes.com (ďalej len „Užívateľ“).

II. Informácie o prevádzkovateľovi webového portálu:

Názov webového portálu: romilikes.com (ďalej len osobný blog):

Adresa prevádzkovateľa webu:
Romana Čuntová
Bratislavská 51
841 06 Bratislava
·         prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky romilikes.com
·         k spracúvaniu pristupuje prevádzkovateľ len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
·         osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
·         do styku s osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa prichádza len prevádzkovateľ sám a ten je zaviazaný mlčanlivosťou
·         prevádzkovateľ získava iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste ho kontaktovali
·         používateľ webovej stránky môže kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

III. Ochrana súkromia


·         romilikes.com rešpektuje súkromie užívateľov romilikes.com a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu užívateľov. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. meno, priezvisko, adresa, email ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”)
·         Vo všeobecnosti môže užívateľ navštíviť romilikes.com bez toho, aby poskytol akékoľvek údaje. Niektoré zo stránok na portáli môžu využívať cookies, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Cookies je možné úplne zakázať. Štatistické technológie na vyhodnocovanie webovej trafiky môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na domény romilikes.com.
·         Všetky informácie získané z cookies, resp. od návštevníkov, môže romilikes.com využívať na štatistické účely.
·         romilikes.com sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane.

IV. Zoznam spracúvaných osobných údajov
·         kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia výhry a komunikáciu s čitateľom, komentáre pod príspevkami)
·         údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia

V. Účel spracúvania osobných údajov
·         účelom spracúvania osobných údajov sú štatistické účely návštevníkov blogu (Google Analytics), komunikácia s používateľom webovej stránky www.romilikes.com elektronickou formou (e-mail) alebo zaslaním komentáru na internetovej stránke www.romilikes.com

VI. Súhlas používateľa so spracovaním osobných údajov
Používateľ vyplnením a odoslaním komentára na internetovej stránke www.romilikes.com, ktorej vlastník je súčasne majiteľ tejto domény výslovne vyhlasuje, že:
·         v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) v spojení s § 11 a nasl. zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoOOÚ“) udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich nasledovných osobných údajov:  meno, priezvisko, e-mailová adresa v informačnom systéme prevádzkovateľa, a to na účely zasielania komentára k príspevku.
Prevádzkovateľ týmto v súlade s § 15 ZoOOÚ informuje používateľa ako fyzickú osobu, ktorá má záujem o zaslanie komentára a použitie jej osobných údajov (mena, priezviska, e-mailu, fotografií tejto osoby) na internetovej stránke prevádzkovateľa www.romilikes.com nasledovne:
Prevádzkovateľ je v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) ZoOOÚ prevádzkovateľom, keďže sám vymedzuje účel spracúvania osobných údajov, určuje podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje používateľov vo vlastnom mene. Identifikačné údaje prevádzkovateľa sú uvedené vyššie. Prevádzkovateľ spracúva a používa osobné údaje používateľa výlučne v rozsahu údajov, ktoré používateľ poskytol prevádzkovateľovi v registračnom formulári a fotografie, ktoré mu zaslal e-mailom alebo v správe na sociálnej sieti zo svojho osobného účtu. Účelom spracúvania osobných údajov je aktívne zasielanie Informácií používateľovi a použitie jej fotografie výlučne pre účel vytvorenia rozhovoru (interview) v článku verejne dostupnom na internetovej stránke používateľa.
Vyhlásenie a súhlas Používateľa predstavuje právny základ spracúvania osobných údajov. Používateľ berie na vedomie, že svoje vyhlásenie a súhlas poskytuje dobrovoľne a môže ho kedykoľvek  písomne odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa (romilikes.blog@gmail.com). Používateľ vyhlásenie a súhlas udeľuje na dobu, počas ktorej bude internetová stránka www.romilikes.com v prevádzke a verejne dostupná na internete. V prípade odvolania vyhlásenia a súhlasu so spracúvaním osobných údajov budú všetky osobné údaje používateľa na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.romilikes.com zlikvidované v súlade so ZoOOÚ.

VII. Zverejnenie údajov
Poskytovanie osobných údajov tretím stranám sa nepredpokladá. Osobné údaje používateľa môžu byť však aj zverejňované. Platí to hlavne v prípadoch, kedy používateľ súhlasil s použitím jeho mena a fotografie v článku, v ktorom s ním prevádzkovateľ spravil rozhovor v písomnej podobe alebo audio alebo video nahrávke. Ak sa na internetovej stránke používateľa nenachádza takýto rozhovor, zverejňovanie osobných údajov sa nepredpokladá.

VIII. Podmienky spracúvania
·         prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
·         prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
·         prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

IX. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
·         prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje návštevníkov webu, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o článok očakáva (komentár)

X. Poučenie o právach dotknutej osoby:
Používateľ sa pri spracúvaní jeho osobných údajov považuje za dotknutú osobu podľa ZoOOÚ. Dotknutá osoba má podľa § 28 ZoOOÚ nasledovné práva:

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
1      a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2      b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
3      c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
4      d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
5      e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
6      f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
7      g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
8      h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
1     a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2     b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3    c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
1      a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2     b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
3    c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
Používateľ prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, že je riadnym a oprávneným užívateľom poskytnutej e-mailovej adresy a súčasne berie na vedomie, že vyplnením a potvrdením registračného formulára na internetovej stránke prevádzkovateľa www.romilikes.com vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami, bezvýhradne s nimi súhlasí v celom rozsahu a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Aktualizované 23.5.2018
·